آزمایشگاه

آزمایشگاه

یکی از اساسی ترین قسمت های مهم این آموزشگاه داشتن آزمایشگاهی مجهز است نا گفته نماند که این دبیرستان دارای سه آزمایشگاه مختلف می باشد که شامل آزمایشگاه فیزیک آزمایشگاه شیمی و آزمایشگاه زیست است که در اختیار دانش آموزان کوشا وساعی قرار می گیرد.

گزارش تصویری