برگزاری کلاسهای فوق العاده از این هفته

انجام واکسیناسیون تمامی دبیران دبیرستان ابن سینا

واکسیناسیون تمامی دبیران انجام شد.

گزارش تصویری